Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 2 stycznia 2021
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw rozszerza zakres i sposób kontroli jakości handlowej prowadzonej przez IJHAR-S, której podlegają podmioty branży spożywcze.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Wejście zmian w życie, które jest planowane na II kwartał 2021 roku.

Projektowana ustawa ma na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i w obrocie, w tym w obrocie detalicznym. W szczególności w projekcie zaproponowano szereg przepisów doprecyzowujących zasady kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (dalej IJHARS), w tym w zakresie kontroli żywności sprzedawanej na odległość oraz w zakresie ochrony danych osobowych.

Jednocześnie proponowane są zmiany przepisów w zakresie „Produktu polskiego”, znaku jakości (art. 13 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych), wprowadzenie oznakowania informacją „Dobrostan Plus”. Powyższe wymaga również zmiany kilku innych ustaw oprócz  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponadto proponowane są zmiany przepisów karnych w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.

Jak zmieni się kontrola jakości żywności (w tym online)

Najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie to:

˗ doprecyzowanie zasad kontroli sprzedaży żywności prowadzonej na odległość, w szczególności za pośrednictwem internetu (wprowadzenie instytucji anonimowego pobrania próbki),

˗ dostosowanie funkcjonowania IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (uwzględnienie wystąpienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 kwietnia 2020 r., znak: DOL.413.5.2020),

˗ uzupełnienie definicji artykułów rolno-spożywczych wskazaniem dotyczącym pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych (w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do możliwości stosowania w tym zakresie przepisów ustawy),

˗ objęcie kontroli w obrocie detalicznym okresowym imiennym upoważnieniem do przeprowadzania kontroli,

˗ umożliwienie kontroli działalności zakładów żywienia zbiorowego przez zakup kontrolny produktu (z ujawnieniem tożsamości i okazaniem upoważnienia do kontroli po otrzymaniu zamówionej potrawy/produktu),

˗ możliwość uzyskania pomocy Policji w toku kontroli prowadzonych przez organy IJHARS,

˗ wyraźne wskazanie na możliwość pobierania przez organy IJHARS próbek do kontroli oznakowania,

˗ umożliwienie organom IJHARS wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych,

˗ umożliwienie sporządzania protokołu z kontroli w więcej niż w jednym egzemplarzu,

˗ wprowadzenie dodatkowego szczególnego trybu uzupełniania ustaleń kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,

˗ umożliwienie podawania przez organy IJHARS do publicznej wiadomości informacji o wynikach kontroli, niezależnie od obligatoryjnego upubliczniania informacji zawartych w decyzjach administracyjnych dotyczących artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych,

˗ przyznanie IJHARS możliwości stosowania sankcji w związku z realizacją nowych zadań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Jak zmienią się przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski”

Proponowane w niniejszej ustawie zmiany dotyczą również przepisów:

-odnoszących się do znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski”,

- w zakresie znaku jakości, określonego w art. 13 ustawy.

Ponadto, proponuje się wprowadzenie przepisów mających na celu umożliwienie wyróżnienia produktów pochodzących od lub ze zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu, w odniesieniu do których było realizowane albo jest realizowane działanie Dobrostan zwierząt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przez oznakowanie ich informacją ,,Dobrostan Plus”.

Zapamiętaj!

Projektowana ustawa zmienia również:

  • przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie wprowadzając możliwość stosowania oznakowania „Produkt polski” również dla materiału siewnego;
  • przepisy karne zawarte w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami dotyczące naruszeń przepisów odnoszących się do identyfikowalności towarów,
  • przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przez wskazanie ARiMR jako organu właściwego do wydania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo rolnika w działaniu „Dobrostan zwierząt” PROW 2014-2020, na potrzeby znakowania produktów rolno-spożywczych informacją „Dobrostan Plus”.

Najnowszy numer

Nr 27 - Numer 27, luty 2021

Okładka_JM

Gluten – regulacje szczególne. Jak informować o obecności glutenu

Dostępny w wersji elektronicznej