Bezpieczeństwo i jakość podczas transportu produktów żywnościowych

Dodano: 3 stycznia 2021
Bezpieczeństwo i jakość podczas transportu produktów żywnościowych

Odpowiednio zorganizowany przewóz produktów żywnościowych jest gwarantem zdrowia konsumentów. Z punktu logistycznego punktu widzenia produkty żywnościowe muszą być transportowane szybko oraz uwzględniać wielu wymagań formalno-prawnych. Sama szybkość nie jest wystarczającym czynnikiem jakości i bezpieczeństwa transportowanych produktów żywnościowych.

Bezpieczeństwo i jakość podczas transportu produktów żywnościowych                                                           

Firmy zajmujące się transportem produktów żywnościowych muszą znać krajowe oraz międzynarodowe przepisy dotyczących przewozu artykułów żywnościowych ruchem drogowym, a posiadana flota musi być odpowiednio przystosowana i wyposażona. Urządzenia odpowiedzialne za monitorowanie temperatury i prawidłowe kontrolowanie jakości produktów podczas transportu muszą być nie tylko sprawne, ale i odpowiednio monitorowane.

Jak wybrać dobrą firmę transportową?                                                                 

Zanim wybierzesz firmę transportową, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, wybierz firmę, która będzie mogła udowodnić poprzez stosowanie procedur:                                                                                                                                                                             

 • zachowanie odpowiednich warunków transportu,                                           
 • prawidłowe zabezpieczenie ładunku,
 • dotrzymywanie terminów,
 • prawidłowy i kompletny nadzór nad przewożonym towarem,
 • odpowiedni, skalibrowany sprzęt,
 • praktyczną znajomość aktów prawnych unijnych i krajowych                                                                                                                     
 • skuteczną ochronę przed szkodnikami.

Najważniejsze akty prawne

Firma transportowa powinna mieć plan współpracy z producentami żywności uwzględniający bezpieczeństwo żywności rozumiane jako ogólny zbiór warunków, które należy zapewnić oraz dzi łań, jakie muszą być zrealizowane na każdym kroku produkcji jak i obrotu towarów żywnościowych, aby zapewnione było zdrowie czy nawet życie konsumenta.Nieodłącznym elementem planu jest praktyczna znajomość następujących aktów prawnych:
                                                                                             
Ustawa o  bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225.).

Rozporządzenie (WE) o nr 178/2002.                                                                                            
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004

Rozporządzanie (WE) nr 853/2004,

Rozporządzenie (WE) 178/2002.         .

Zapamiętaj!

Transport artykułów spożywczych, które są przewożone w temperaturach kontrolowanych, wspomagany jest innymi aktami prawnymi, które uzupełniają przepisy umowy ATP tworząc wraz z nią zbiór wymagań warunkujących bezpieczeństwo transportowe.

Sprawdź, czy firma transportowa posiada odpowiednie procedury

Środki transportu chłodniczego muszą być tak przygotowane, by podczas wykonywania całej usługi transportowej (załadunek, przewóz, wyładunek) temperatura nie przekroczyła wartości krytycznych dla konkretnego typu artykułu żywnościowego.

Zlecając transport produktów w stanie zamrożenia firmie transportowej sprawdź, czy istnieją procedury dzięki którym zlecenie przewozu artykułów spożywczych odbędzie się zgodnie z przepisami.

Oto lista przykładowych pytań, które warto zadać przed podjęciem współpracy.

 1. Czy usługa transportowa wykonywana będzie specjalnym środkiem transportu, który może być nazwany również jako:

Środek transportu izolowany termicznie - izotermiczny

IN = środek transportu ze zwykłą izolacją - termiczną ((charakteryzującysię współczynnikiem K równym lub mniejszym niż 0,70 W/(m2 K)

IR = izotermiczny środek ze wzmocnioną - izolacją termiczną (współczynnik K równy lub mniejszy niż 0,40 W/(m2 K) i ściany o grubości co najmniej45 mm dla środków transportu o szerokości większej niż 2,50 m)

Środek transportu z układem chłodniczym – lodownia

Pozwala obniżać temperaturę wewnątrz pustego nadwozia i następnie utrzymywać ją przy średniej zewnętrznej temperaturze +300C:

na poziomie nie wyższym niż +70C dla klasy A,

na poziomie nie wyższym niż -100C dla klasy B,

na poziomie nie wyższym niż -200C dla klasy C,

oraz na poziomie nie wyższym niż 0 0C dla klasy D.

Środek transportu z mechanicznym urządzeniem chłodniczym - chłodnia                                                                                                                          

Dla klas A, B i C z dowolnym, ustalonym praktycznie stałym poziomem temperatury Ti zgodnie z podanymi niżej normami określonymi dla poniższych 3 klas:
                                                                    
Klasa A. Środek transportu - chłodnia - wyposażony w takie urządzenie chłodnicze, przy którym Ti może mieścić się między +120C i 00C włącznie.
                                                                    
Klasa B. Środek transportu - chłodnia - wyposażony w takie urządzenie chłodnicze, przy którym Ti może mieścić się między +120C i -100C włącznie.
                                                                    
Klasa C. Środek transportu – chłodnia - wyposażony w takie urządzenie chłodnicze, przy którym Ti może mieścić się między +120C i -200C włącznie.
                                                                    
Dla klas D, E i F z ustalonym praktycznie stałym poziomem temperatury Ti, zgodnie z podanymi niżej normami określonymi dla poniższych trzech klas:
                                                                    
Klasa D. Środek transportu – chłodnia - wyposażony w takie urządzenie chłodnicze, przy którym Ti nie jest wyższa niż 00C.
                                                                    
Klasa E. Środek transportu – chłodnia - wyposażony w takie urządzenie chłodnicze, przy którym Ti nie jest wyższa niż -100C.
                                                                    
Klasa F. Środek transportu - chłodnia - wyposażony w takie urządzenie chłodnicze, przy którym Ti nie jest wyższa niż – 200C. Współczynnik K środka transportu klas B, C, E i F powinien być w każdym przypadku równy lub mniejszy niż 0,40 W/(m2K)                                      

Ogrzewany środek transportu 

Pozwala nautrzymywanie temperatury przez co najmniej 12 godzin bez włączania ogrzewania na praktycznie stałym poziomie nie niższym niż +12 0C, przy następującej średniej temperaturze zewnętrznej dla obu klas:
                                                                    
Klasa A. Ogrzewany środek transportu dla średniej temperatury zewnętrznej –100C;

Klasa B. Ogrzewany środek transportu dla średniej temperatury zewnętrznej –200C.

Klasa C. Ogrzewany środek transportu dla średniej temperatury zewnętrznej –300C.

Klasa D. Ogrzewany środek transportu dla średniej temperatury zewnętrznej –400C.

 1. Czy kontrola zgodności z normami była przeprowadzona przed oddaniem środka transportu do eksploatacji?
 2. Czy kontrolę zgodności z normami była przeprowadzona okresowo?
 3. Czy firma może spełnić warunki przewozu produktów żywnościowych z różnych grup produktów spożywczych, tj.                                                                                                                                                                        
 • produktów świeżych
 • produktów roślinnych
 • produktów suchych
 • produktów mrożonych
 • produktów ciekłych
 • produktów sypkich
 • produktów zwierzęcych
 1. Czy świadectwo zgodności z normami wydane jest przez właściwą władzę w kraju, w którym środek transportu jest zarejestrowany lub przyjęty do ewidencji?
 2. Czy świadectwo zgodności jest przewożone w środku transportu podczas wykonywania przewozu?
 3. Czy istnieją procedury pomiaru współczynnika K?
 4. Czy stosowane są procedury określania efektywności cieplnych urządzeń środków transportu?
 5. Czy istnieje procedura pomiaru efektywnej wydajności chłodniczej Wo urządzenia chłodniczego w przypadku, gdy parownik nie jest oszroniony?
 6. Czy procedury uwzględniają warunki przeprowadzania badania?
 7.  Czy istnieje procedura sprawdzenie skuteczności izolacji termicznej nadwozia izolowanego środka transportu będących w eksploatacji?
 8.  Czy istnieje procedura sprawdzenia szczelności na przepływy infiltracyjne powietrza?
 9.  Czy istnieje procedura sprawdzanie efektywności urządzenia chłodniczego środków transportu z izolacją termiczną będących w eksploatacji?
 10.  Czy procedura uwzględnia punkt pomiaru temperatury?
 11.  Czy istnieje procedura pomiaru wydajności chłodniczej wielokomorowych chłodni samochodowych i wymiarowania wyposażenia wielokomorowego

         

Najnowszy numer

Nr 27 - Numer 27, luty 2021

Okładka_JM

Gluten – regulacje szczególne. Jak informować o obecności glutenu

Dostępny w wersji elektronicznej